MATLAB Eğitimi

MATLAB Eğitimi - Genel İçerik


MATLAB Eğitimi - Matlab’a Giriş

- Matlab nedir nerelerde kullanılır.
- Matlab ortamının tanıtılması.
- Matlab’in avantajları, dezavantajları, toolbox kavramı.

MATLAB Eğitimi - Matlab'de veri tipleri

- Double, String, Cell, Struct Uint8 Logical veri tipi verilerle çalışmak

MATLAB Eğitimi - Matlab'de matrisler ve matematik işlemleri

- Temel matris işlemlerinin Matlab'de gerçekleştirilmesi
- Temel Matematiksel formüllerin Matlab’de gerçekleştirilmesi

MATLAB Eğitimi - Matlab'de temel programlama

- Matematiksel ve Mantıksal operatörler
- Şartlı Dallanmalar. (if, switch komutu)
- Döngüler ( For, While döngüleri)
- Dizi ve Matris işlemleri
- Algoritmik problemlerin çözümü

MATLAB Eğitimi - M-File M-Function kavramları

- Matlab'de m-file ve m-function tipinde program yazılması

MATLAB Eğitimi - Matlab’de Sayısal ve Analitik Hesaplamalar

- Sayısal ve analitik türev integral hesaplama
- Sayısal ve analitik Diferansiyel denklem çözme
- İstatistiksel özelliklerin çıkarılması

MATLAB Eğitimi - Matlab'de veri alış verişi

- Txt, Excel, Binary dosya, Ses dosyası, Resim dosyası, VeriTabanı gibi sabit kaynaklardan veri elde edilmesi ve bu kaynaklara veri gönderilmesi
- Mikrofon, Kamera, Seri Paralel Port, Özel veri toplama kartı gibi çevresel donanıma bağlanıp gerçek zamanlı veri alımı ve çıkış donanım birimlerine veri gönderilmesi

MATLAB Eğitimi - Matlab’de sunum gücü yüksek grafikler hazırlama

- Fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi
- 2-D ve 3-D çizgi grafikleri
- Yüzey Grafikleri
- Eş Yükselti , Bar, Pasta, Grafikleri
- Hareketli animasyonlar hazırlama

MATLAB Eğitimi - Ek Konuların İçerikleri


MATLAB Eğitimi - Matlab ile Sayısal Analiz (Nümerik Analiz)

- Sayısal Türev, Sayısal İntegral için literatürde tanımlı metotların kodlanması ve bu metotların hazır Matlab fonksiyonlarıyla gerçekleştirilmesi
- Lineer ve Non-Lineer denklemlerin sayısal çözümleri için literatürde tanımlı metotların kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması
- Bir yada çok değişkenli, Adi Diferansiyel Denklemlerin ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Literatürde tanımlı yöntemlerle kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır fonksiyonların kullanılması
- Kısıtsız ve Kısıtlı Optimizasyon algoritmalarının kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması
- Toplanan verilere değişik özelliklerdeki fonksiyonların uydurulması interpolasyon ve extrapolasyon tekniklerinin kodlanması, bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması

MATLAB Eğitimi - Matlab ile İstatistik ve Finansal Uygulamalar

- Toplanan verilerin ortalama, moment, medyan, mod, standart sapma, varyans, çarpıklık, basıklık kovaryans, korelasyon gibi istatistiksel özelliklerinin çıkarılması
- Kesikli ve sürekli dağılımlar ve özellikleri
- Toplanan verilerin dağılımlarla ifade edilmesi ve testler.
- Tek boyutlu ve Çok boyutlu Rastgele sayı üretme yöntemleri.
- Markov süreçleri ve rastgele yürüyüş algoritmaları.
- Monte Carlo Simülasyonu
- İstatistiğe bağlı tahmin yöntemleri (Bayes rahmin yöntemi)
- Garch yöntemi
- Varyans-Kovarsanys ve Tarihi Yöntemlerle risk hesaplama
- Geriye Dönük Testler

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Sinyal İşleme

- Ayrık ve sürekli zamanlı işaret kavramları
- Sürekli zaman işaretinin ayrıklaştırılması
- Fourier Dönüşümleri
- Z-Dönüşümleri
- S-Dönüşümleri
- İşaretlerin zaman ve frekans uzayında işlenmesi
- Sayısal Filtre tasarımı(Alçak geçiren yüksek geçiren bant geçiren filtreler)
- Sinyalin dosyadan yada çevresel donanımdan okunup yazılması
- Gürültü temizleme uygulaması
- Aktif pasif filtre tasarımı

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Görüntü İşleme

- Resim dosyalarının okunması ve yazılması
- Videoların okunması ve yazılması
- Gerçek zamanda kameradan görüntü alınması
- Renk uzayları kavramı ve renk dönüşümleri
- Renkli görüntüyü gri seviyesine dönüştürme
- Gri seviyeli resmi binary resme dönüştürme (threshold işlemleri)
- İkili resim üzerinde morfolojik işlemler.
- Gürültülü resmi filtre uygulayarak temizlemesi
- Resim yumuşatma, keskinleştirme işlemleri
- Kenar ve köşe gibi özel noktaların bulunması ve özellik çıkartma
- Görüntü Bölütme işlemleri (Segmentasyon)
- Karakter tanıma uygulaması
- Çift kamera ile derinlik hesabının yapılması
- Wavelet Uygulamaları
- Videodan hareketsiz arka planın bulunması
- Hareket eden özel cismin bulunması ve takip edilmesi
- Güvenlik alarm uygulaması

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

- Nöron modelleri ve mimarileri
- Yapay sinir ağları modelleri
- Eğitim algoritmaları
- Eğitim, Doğrulama ve Test adımları.
- MLP, RBF, GRNN, SOM mimarileriyle çalışmak
- nntool, nftool, nprtool, nctool ve nntraintool’un kullanılması
- Örnek Uygulama: Toplanan gerçek dünya verilerinin değişik yapay sinir ağlarıyla eğitilmesi ve test edilmesi uygulaması
- Örnek Uygulama: Karekter tanıma uygulaması

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

- Bulanık küme ve bulanık sayı kavramları
- Üyelik fonksiyonları çeşitleri
- Bulanık kural tabanları
- Durulama işlemleri
- Bulanık sinir ağları ANFIS (Artificial Neural Fuzzy İnteface System)
- Örnek Uygulama: Toplanan verilerden kanser hastalığının teşhisinde ANFIS kullanımı

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Sezgisel Arama Yöntemleri

- Kabul edilebilir zamanda çözülemeyen çözümü güç problemlerin tanıtımı (NP-Hard )
- Kör arama, enine arama, derinine arama ve A* algoritması
- Sezgisel metodların tanımı
- Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Partial Swarm Optimization) ve Karınca Kolonisi Algoritması (Ant Colony Algorithm)
- Örnek uygulama: Gezgin satıcı problemi, ders programı ayarlama problemi, iş-tezgah çizelgeleme probleminin sezgisel yöntemlerle çözümü)

MATLAB Eğitimi - Matlab ile Kullanıcı Arayüzleri Oluşturma (GUI Programlama)

- Kullanıcı etkileşim pencereleri oluşturma
- Veri giriş ekranı, hata ekranı, mesaj ekranı oluşturma.
- Dosya açma, Listeleme kaydetme pencereleri oluşturma
- Grafiksel arayüz geliştirme ortamı (guide)
- GUI objeleri
- GUI program geliştirme
- Check box, list box, combo box kullanımı
- Push button, radio button, toggle button uygulaması
- AxtiveX işlemleri
- Menu oluşturma
- Örnek Uygulamalar

MATLAB Eğitimi - Simulik Kullanımı

- Simulink’e giriş
- Simulink ile modelleme
- Simulink kütüphanelerinin tanıtımı
- Bir giriş bir çıkışlı sistemlerin blok diyagramlarıyla oluşturulması
- Geri beslemeli sistemlerin Simulink ile gerçekleştirilmesi
- PID kontrol sisteminin Simulink ile gerçekleştirilmesi

MATLAB Eğitimi - Matlab Derleyicisi

- Matlab’in olmadığı sistemlerde çalışabilen programların üretilmesi
- M-file m-function dönüşümü
- mcc ve mbuild komutları
- p-code derleme
- C, C++ ve Java da kullanılmak üzere kütüphaneler oluşturma
- exe, dll ve mex dosyaları oluşturma

 

Ön Kayıt Formu - MATLAB Eğitimi

Ad Soyad:
E-mail:
Telefon:
Mesaj:

BİREYSEL EĞİTİMLER